Storno podmienky, odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, že zákazník zruší zmluvu pred začatím pobytu, je povinný uhradiť Resortu storno poplatky uvedené v tomto článku. Storno poplatok predstavuje percentuálnu časť z ceny dohodnutých služieb. Výška storna poplatku, pokiaľ nie je v zmluve dohodnutá inak, je určená v závislosti od dĺžky doby, ktorá uplynula od okamihu stornovania do termínu plánovaného začiatku poskytnutia dohodnutých služieb.
 2. Pri stornovaní pobytu zo strany hosťa
  • 5 a menej dní pred dohodnutým začiatkom pobytu je storno poplatok 100 % z ceny objednaných služieb,
  • 6 až 10 dní pred dohodnutým začiatkom pobytu je storno poplatok 70 % z ceny objednaných služieb,
  • 11 až 20 dní pred dohodnutým začiatkom pobytu je storno poplatok 50 % z ceny objednaných služieb,
  • viac ako 21 dní pred dohodnutým začiatkom pobytu Hotel neúčtuje storno poplatok.
 3. Napriek storno podmienkam uvedených v tomto článku Hotel vždy posúdi storno podmienky individuálne pri každej akcii za účelom poskytnutia výhodnejších podmienok pre Hosťa.
 4. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej Hotelom, je Hotel oprávnený odstúpiť od zmluvy. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z nasledovných dôvodov:
  • v prípade, že zákazník poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok alebo ak zákazník v hoteli hrubo
   porušuje aj napriek výstrahe dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy, príp. ubytovacieho poriadku.
  • vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným;
  • izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov o zákazníkovi alebo o iných podstatných
   skutočnostiach;
  • Hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb zákazníkom by mohlo ohroziť hladkú prevádzku
   hotela, bezpečnosť hotela , jeho zamestnancov alebo klientov, poškodiť dobré meno alebo vážnosť hotela na verejnosti bez
   toho, že by sa to mohlo pripisovať konaniu Hotela. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Hotela nevzniká hosťovi žiaden nárok na
   náhradu škody.