Obchodné meno: REKREATOUR, s.r.o. 

Sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovakia 

IČO: 51683814

IČ DPH: SK2120751545

DIČ:2120751545

 

 1. Základné ustanovenia

  1. Lopušná dolina Resort, prevádzkovaný spoločnosťou REKREATOUR, s.r.o. , Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovakia.
  2. Ubytovacie zariadenie je kategorizované ako ubytovací resort, ktorý poskytuje ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. 
  3. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom resortu, prostredníctvom recepcie alebo rezervovania na webovej stránke www.lopusnaresort.sk, jej podstránkach a subdoménach.
  4. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a ubytovacím poriadkom resortu zverejnenými na internetovej stránke resortu.
 2. Výber a rezervovanie služieb

  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v čase rezervácie.
  2. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré je dokladom aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa.
  3. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.
 3. Platobné podmienky

  1. Služby ponúkané na stránke resortu je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou. 
  2. Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 až 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.  
  3. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet resortu je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 až 100 % ceny objednaných služieb. 
  4. Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr do 14 od vystavenia zálohovej faktúry. Ak objednávateľ v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu. 

 

 1. Zrušenie pobytu a refundácia uskutočnených platieb

  1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie resortu na telefónnom čísle +421 905 264 151, e-mailom na adresu: recepcia@lopusnaresort.sk alebo poštou na adresu  Lopušná dolina Resort, Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovakia.
  2. Rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu má resort právo zaúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie.

 

Storno podmienky:

 1. 28 dní pred pobytom – 10% z ceny pobytu
 2. 27 – 15 dní pred pobytom – 50% z ceny pobytu
 3. 14 – 0 dní pred pobytom – 100% z ceny pobytu
 4. Pri výbere možnosti nenávratnej ceny je platba 100% vopred bez možnosti vrátenia platby 

 

 1. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

 

 1. Nástup a realizácia pobytu

  1. Po uhradení zálohy za pobyt bude objednávateľovi vystavený doklad o úhrade, ktorým bude rezervácia záväzne potvrdená. 
  2. Pri kúpe pobytového voucheru a po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú alebo poštovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do resortu a prihlásiť sa na recepcii resortu.

 

 1. Ochrana osobných údajov

  1. Lopušná dolina Resort spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Za účelom registrácie ubytovaného sú spracúvané tieto osobné údaje: meno , priezvisko, bydlisko, dátum narodenia , číslo dokladu totožnosti, získané z dokladu totožnosti hosťa, ktoré poskytol pred samotným ubytovaním.
  3. Osobné údaje bude Lopušná dolina Resort spracovávať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Lopušná dolina Resort na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov.
  4. Zoznam subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje hosťa sprístupnené: Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov.
  5. Osobné údaje bude Lopušná dolina Resort spracovávať po dobu 6 rokov od poslednej návštevy v resorte.
  6. Ak sa domnieva hosť, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môže sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2024