facebook icon

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je “Vyhrajte pobytový balík v Lopušná dolina Resort pre 2 osoby, 2-hodinový vstup do wellnessu a darček”. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zvýšiť povedomie o Lopušná dolina Resort a jeho pobytových balíčkoch, ako aj podporiť fanúšikovskú stránku Lopušná dolina Resort.

2. Organizátor súťaže 

Propagačnú súťaž “Vyhrajte pobytový balík v Lopušná dolina Resort pre 2 osoby, 2-hodinový vstup do wellnessu a darček” organizuje spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 302/P (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

3. Poskytovateľ výhry

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Lopušná dolina, s.r.o. Výhra je v ďalšom texte označená slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare. 

4. Všeobecné pokyny 

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak organizátor zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať. 

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

Propagačná súťaž trvá od 9. 6. 2021 do 23. 6. 2021. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí. 

6. Pravidlá súťaže

6.1. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže na Facebooku a odpovie na výzvu uvedenú v príspevku danej súťaže.

6.2 Do súťaže sa jedna osoba môže zapojiť len raz. (Jedno meno – jeden komentár).

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

7. Výhry/Ceny 

7.1 Výhrou je 1x pobytový balík pre 2 osoby + 2-hodinový vstup do wellnessu + darček.

7.2 Víťaza vyhlási organizátor deň po ukončení súťaže, 24. 6. 2021.

7.3 Výhercov na Facebooku bude kontaktovať fanpage Lopušná dolina Resort označením v komentári.

7.4 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani za inú formu kompenzácie. 

8. Odovzdanie výhry 

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú uvedie organizátorovi súťaže. 

9. Zodpovednosť organizátora súťaže 

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 

10. Osobné údaje a osobnostné práva 

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. 

11. Dane 

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu. 

12. Osobitné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.